Tilmeld dit kontingent

(Dit medlemsnummer finder du i verste hjre hjrne af fakturaen.)

DGI TrnerguidenLink 

billede

1
Foreningens navn er FREDERIKSSUND IDRTS KLUB. Den er stiftet den 10. juni 1898, har hjemsted i Frederikssund og i daglig tale nvnt: FIK.

2
Foreningens forml er at dyrke idrt, at dygtiggre sig ved trning, at deltage i turneringer, stvner, mder o. lign, der tjener disse forml samt give medlemmerne lejlighed til at tilbringe fornjelige timer i godt kammeratskab.

3
Foreningen str som medlem af Danmarks Idrts-Forbund gennem de herunder hrende specialforbund, Dansk Boldspil Union og DBU Sjlland samt DGI.

4
Foreningen optager svel aktive som passive medlemmer, dog henvises til 6.

5
Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til kassereren. Spillercertifikat udleveres kun, hvis skyldig kontingent er betalt.

6
Kontingentet faststtes af bestyrelsen i henhold til foreningens konomi, men skal godkendes p frstkomne generalforsamling. Kontingentet opkrves via PBS og betales forud. Ingen aktive medlemmer m st i restance ved forrs- og efterrsturneringens start. Evt. nyt medlemskab kan kun opns, hvis restancen er betalt. Passive medlemmer slettes automatisk, hvis kontingentet ikke indbetales 3 mneder efter opkrvningen. Bestyrelsen kan indrmme kontingentfrihed eller evt. moderation i srlige tilflde.

7
Bestyrelsen faststter prisen for entreen til kampe p stadion.

8
Generalforsamlingen er foreningens verste myndighed.
Ordinr generalforsamling afholdes inden udgangen af februar mned.

1. Valg af dirigent
2. Formanden og ungdomsformanden aflgger beretninger
3. Det reviderede regnskab forelgges til vedtagelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand - p ulige r
6. Valg af kasserer - p lige r
7. Valg af ungdomsformand - p ulige r
8. Valg af seniorformand - p lige r
9. Valg af et bestyrelsesmedlem p ulige r og to bestyrelsesmedlemmer p lige r
10. Valg af et suppleant til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt
Ekstraordinr generalforsamling afholdes, nr bestyrelsen finder det forndent, eller nr mindst 50 medlemmer skriftlig fremstter motiveret begring herom til bestyrelsen, hvorefter denne indvarsler til generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter begringens fremkomst.
Alle generalforsamlinger bekendtgres med 8 dages varsel i den lokale presse.
Forslag fra medlemmerne m, for at vre forhandlingsberettigede, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage inden generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent og er beslutningsdygtig uanset de mdtes antal (undtagen ved foreningens ophvelse). Alle foreningens medlemmer over 18 r er stemmeberettigede og valgbare - dog under henvisning til 6.
Medlemmer, der er yngre end 18 r, er stemmeberettigede via deres forldre dog under henvisning til 6.

9
Foreningens almindelige anliggender ledes af en bestyrelse bestende af:

1. Formanden
2. Kassereren
3. Ungdomsformanden
4. Seniorformanden
5. 3 bestyrelsesmedlemmer
6. 1 suppleant

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Bestyrelsen vlger selv sin nstformand og sekretr.
Sekretren kan vlges udenfor bestyrelsen og er derved ikke medlem af bestyrelsen.
2 revisorer med 1 suppleant.

Alle valg glder for 2 r, undtagen suppleanter, der vlges for 1 r.
Valgene finder sted ved stemmeflertal blandt de foreslede.
Det medlem, som herefter har hjeste stemmetal, bliver suppleant.
Afstemningen skal foretags skriftligt, hvis blot et medlem nsker det.

10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nr fire medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilflde af stemmelighed er formandens stemme afgrende.
Bestyrelsen kan i rets lb, uden generalforsamlingens samtykke, supplere sig mellem medlemmerne, hvis de p generalforsamlingen valgte suppleanter er oprykkede eller frafaldne.

11
Ungdomsudvalget forestr ledelse af ungdommen i klubben til og med U19. Ungdomsudvalget skal efter bedste evne arbejde for, at dets medlemmer foruden de almindelige turneringskampe, deltager i stvner og lignende samt virke for, gennem udflugter, ture til strre kampe og medlemsmder, at fremme kammeratskabet, give medlemmerne de bedste betingelser for at dyrke deres sport.
Ungdomsudvalget anstter selv sine trnere i afdelingen.
Udvalget kan disponere konomisk efter et p forhnd fastsat budget.

12
Seniorformanden har, med referance til den vrige bestyrelse, ansvaret for seniorafdelingens drift, herunder ansttelse af trnere, holdledere m.v.
Sportsarrangementer, spillermder og festligheder kan kun arrangeres med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen kan dispensere for denne paragrafs enkelte bestemmelser.

13
Nr formanden er forhindret i at reprsentere foreningen, overtager nstformanden hvervet.

14
Regnskabet slutter den 31. december, og regnskabet skal vre afsluttet og revideret senest 8 dage fr generalforsamlingen.
Kassereren kan i samrd med bestyrelsen antage en opkrver.
Bestyrelsen kan antage en regnskabsfrer, som i samarbejde med kassereren frer og afslutter foreningens regnskaber. Regnskabsfreren har intet ansvar for kassererens trufne dispositioner.

15
Old-boysafdelingen
1. Old-boysafdelingen arbejder som selvstndig afdeling under FIK.
2. Formlet er at dyrke idrt og anden selskabelighed i form af fester og lignende.
3. Medlemskab af old-boysafdelingen: Enhver kan optages som medlem, hvis han gennem sit medlemskab af FIK har opnet den forndne alder (32 r) - og selv nsker at blive overflyttet. Endvidere enhver anden, som er fyldt 32 r. Bestyrelsen kan dog give dispensation.
4. Afdelingen vlger selv sin ledelse p en generalforsamling i rets frste kvartal, hvortil der indkaldes ved brev til medlemmerne. Ledelsen bestr af 5 medlemmer samt en suppleant. Formand og 2 medlemmer vlges p lige r, kasserer og 1 medlem vlges p ulige r. Suppleant vlges hvert r.
Ledelsen kan nedstte udvalg efter behov.
5. Afdelingen faststter selv kontingentet.
Old-boys er passive medlemmer af FIK og betaler kontingent til FIK svarende hertil. Belbet afregnes med FIK hvert r inden 31. december og ledsages af en medlemsfortegnelse.
6. Ved arrangementer flles med FIK skal der trffes aftaler om konomiske betingelser.
7. Afdelingens regnskab revideres af FIKs revisorer. Ved fordeling af afdelingens eventuelle overskud skal FIKs ungdomsafdeling tilgodeses.
8. Afdelingen holder FIK underrettet om arrangementer, s der kan tages skyldig hensyn hertil ved banefordeling og lignende.
9. FIKs bestyrelse kan med jeblikkelig virkning ophve disse love, hvis afdelingen ikke drives efter ordlyd og mening.
10. Ophves afdelingen bevarer dens medlemmer deres passsive medlemskab af FIK. Afdelingens aktiver tilfalder FIK.
11. Enhver ndring af disse love skal godkendes af FIKs bestyrelse.
12. Disse love er godkendt den 19. november 1974, og er samtidig ny overenskomst med FIK.

16
Ethvert medlem er forpliget til at efterkomme de af bestyrelsen fastsatte bestemmeler, svel i klubhuset som p stadion. Det er medlemmernes pligt under trning, kampe og lignende indenfor foreningen, at udvise en smmelig optrden.
Overtrdelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen straffe med karantne og eksklusion.

17
Er et medlem ekskluderes af foreningen, har vedkommende ret til at fordre sagen forelagt p generalforsamlingen gennem et stemmeberettiget medlem. Den pgldende har lov til at give mde for at tale sin sag.

18
resmedlemmer udnvnes af bestyrelsen.
Foreningens resmedlemmer modtager et resmedlemsnl.
Foreningens resmedlemmer har gratis adgang til samtlige foreningens arrangementer.
Foreningens resnl uddeles af bestyrelsen til medlemmer, der har gjort en psknnelsesvrdig indsats for FIK.
Foreningens resnl giver gratis adgang til alle foreningens arrangementer.
Foreningens resnl samt resmedlemsnl er personlig.

19
Foreningens klubnl uddeles til 1. holdspillere, der har spillet 25 turnerings- og pokalkampe. Nlen er personlig.
Efter ialt 50 kampe uddeles 1 nl med knop. Efter 100 kampe uddeles 1 nl med 2 knopper. Efter ialt 150 kampe uddeles 1 nl med 3 knopper o.s.v. Disse nle er ligeledes personlige.

20
Lovndringer kan kun foretages p en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mdte stemmer for ndringen.

21
Foreningens ophvelse kan ikke finde sted, s lnge mindst 25 medlemmer stemmer for dens besten.

22
Foreningens ejendele kan ved oplsning ikke tilfalde medlemmerne, men overgr til byens styre til opbevaring og kan af dette udleveres til en senere stiftet forening med samme forml som FIK.

Sledes vedaget p generalforsamlingen den 23. november 1966 med ndringer vedtaget p generalforsamlingerne 27. november 1969 og 23. september 1971 samt 19. november 1974, der aflser lovene af 24. januar 1944.

Revideret ved generalforsamlingen den 30. november 1976.
Revideret ved generalforsamlingen den 25. november 1980.
Revideret ved generalforsamlingen den 23. november 1982.
Revideret ved generalforsamlingen den 27. januar 1984.
Revideret ved generalforsamlingen den 31. januar 1986.
Revideret ved generalforsamlingen den 29. januar 1988.
Revideret ved generalforsamlingen den 26. januar 1990.
Revideret ved generalforsamlingen den 1. februar 1991.
Revideret ved generalforsamlingen den 24. januar 1992.
Revideret ved generalforsamlingen den 28. januar 1994.
Revideret ved generalforsamlingen den 8. februar 2002.
Revideret ved generalforsamlingen den 31. januar 2003.
Revideret ved generalforsamlingen den 3. februar 2006.
Revideret ved generalforsamlingen den 29. januar 2013.
Revideret ved generalforsamlingen den 19. februar 2016.


Her loades formularen

Supersponsor

Elitesponsor

Liga Sponsor

Talentsponsor

Erhvervspartner

Stt vore sponsorer


myFC.dk Klub CMS

 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...